Basic Hair Salon – พื้นฐานการทำผมในซาลอน Part 1

ประวัติผู้สอน : อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ ชลาชล

 • ระดับมัธยมศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ระดับปริญญาตรี :
  คณะรัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ระดับปริญญาโท :
  เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ระดับปริญญาเอก :
  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่น 3 สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  (ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพช่างผมไทย : The Development of Professional Standards for Thai Hairdressers)

ประสบการณ์การทำงาน

– ประธาน ชลาชล กรุ๊ป มีทั้งหมด 2 แบรนด์ และ 1 สถาบัน ได้แก่
1. CHALACHOL Bangkok 16 สาขา
2. CHALACHOL Gold 2 สาขา
3. สถาบัน CHALACHOL Academy 1 สถาบัน
ได้รับหนังสือรับรอง และโล่เชิดชูเกียรติธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 จากกองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
– ผู้ก่อตั้งกองทุน สมศักดิ์ เพื่อ สมศักดิ์ (Somsak Only) เมื่อ 8 มิถุนายน 2549 เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่สำหรับผู้ที่ชื่อ “สมศักดิ์”
– ประธานนักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 3 สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– ประธานกรรมการ บริษัท ชลาชล จำกัด
– Asia Pacific Hair Hero ; ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Asia Pacific Hair Hero 1 ใน 5 ของโลก เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2552
– คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2546 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีความงามของสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
– ประธานอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาแต่งผมบุรุษและสตรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ปี 2554
– ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ทางด้านภาพลักษณ์ของชวาร์สคอฟโปรเฟสชั่นเนล ประเทศไทย (Honorabla Advisory President of Schwarzkopf Professional Thailand)
– ที่ปรึกษาหลักสูตร MBA-SMEs Beauty and Fashion Business มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
– นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย
– ประธานอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ)
– นักเขียนกิตติมศักดิ์ นิตยสาร HairworldPlus นิตยสารอันดับ 1 ของวงการเสริมสวย

ผลงานที่ผ่านมา

 • ปี 2548
  – ได้รับรางวัล BOSS OF THE YEAR 2005 จากนิตยสาร BOSS ด้านผู้บริการองค์กร
 • ปี 2551
  – ได้รับรางวัล รองชนะเลิศโครงการ SMEs Best Brand Awards 2007 ประเภทกลุ่มธุรกิจบริการ จัดโดย สสว.และ สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 • ปี 2552
  – ได้รับตำแหน่ง Asia Pacific Hair Hero ประจำภาคพื้นแปซิฟิก หรือ 1 ใน 5 ของโลกจาก Schwarzkopf Professional
  – Salon International 2008 ณ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นงาน Mega Hairdressing ที่ช่างผมทุกคนใฝ่ฝัน นับเป็นช่วงเวลาที่วงการช่างทำผมไทยต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ ด้วยการขึ้นโชว์เทรนด์ผม-
  ผสมผสานการโชว์ความเป็นไทย โดยนำมาประยุกต์ให้ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น ผสมผสานกันอย่างลงตัว งานนี้ถือได้ว่าเป็นคนแรกของประเทศไทยที่ได้ขึ้นเวทีระดับโลกนี้อีกด้วย
  คุณสมศักดิ์ กล่าวว่า ในการโชว์ครั้งนี้ไปในฐานะช่างทำผมไทย ที่พร้อมโชว์ในศักยภาพความเป็นไทย และเป็นแนวทางให้กับคนรุ่นหลัง
 • ปี 2553
  – ช่างทำผมคนแรกของโลกที่ได้สัมภาษณ์ลง Essential Looks Magazine เกี่ยวกับการประสบความสำเร็จที่ยั่งยืนในอาชีพ เผยแพร่ไปยัง 125 ประเทศทั่วโลก
  – บทความ แนวคิด SOMSAK กับอุตสาหกรรมบริการ ได้รับการจัดพิมพ์ลงในวารสาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ISSN 1686-929X ปีที่ 6 พ.ศ. 2553
 • ปี 2555
  – สถาบัน CHALACHOL Academy เกิดขึ้นจากประสบการณ์กว่า 30 ปี ในอุตสาหกรรมแฟชั่นความงามหลักสูตรของ CHALACHOL Academy ออกแบบมาเพื่อตอบสนองการเรียนการสอนทักษะในการเป็น
  มืออาชีพ อีกทั้งยังให้ความรู้ด้านธุรกิจ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจและจุดพลังความคิดสร้างสรรค์ด้านแฟชั่นและความงาม พร้อมทั้งนวัตกรรมที่เป็นเลิศและโอกาสต่อยอดในการเป็นช่างทำผมมืออาชีพ
  ปี 2556-2557
  – จัดทำประธานโครงการ MOU Salon Business Management 2014
  – จัดทำโครงการจัดทำ “มาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพช่างทำผม
  – ได้รับรางวัล Lifetime Achievement จากงาน Hairworld Festival 2013

ผลงานด้านการเป็นวิทยากร

 • เป็นวิทยากรบรรยายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในหัวข้อต่างๆ อาทิ
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ
 • การสร้างแบรนด์ให้ยั่งยืน
 • จริยธรรมการบริการ
 • การสร้างภาพลักษณ์ในยุค Social Network
 • แก่นของธุรกิจร้านทำผม
 • แรงบันดาลใจของ SMEs รุ่นใหม่ โครงการ NEC มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • กิจกรรมไลฟ์สดผ่านช่องทาง เพจ Facebook Dr. Somsak Chalachol เพื่อแนะนำแนวทางความรู้แก่ผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกัน

แขกรับเชิญพิเศษ

แขกรับเชิญ : อาจารย์ดุสิตา ศุภผลา 

 • ระดับมัธยมศึกษา :
  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง :
  เทคโนโลยีความงาม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
 • ระดับปริญญาตรี :
  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เกียรติบัตรอื่นๆ :
  Certificate จากสถาบัน TONI & GUY ที่ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์การทำงาน

 • อุปนายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย
 • คณะกรรมการบริหารสมาคมช่างผมและเสริมสวยแห่งประเทศไทย
 • ประสบการณ์ทำงานเป็นช่างผมที่สถาบันโอเอซิส ซาลอน มากกว่า 30 ปี
 • เทรนเนอร์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนำเยาวชน ไปแข่งขัน Worldskills ระดับโลก (สาขาแต่งผม)
 • อนุกรรมการเทคนิค/กรรมการตัดสินในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ (แผนกช่างแต่งผม) ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • ประธานอนุกรรมการ/กรรมการตัดสิน สาขาแต่งผมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรรมการตัดสินผมระดับเอเชียหลายครั้ง ฝึกสอนช่างรุ่นน้อง วิทยาการพิเศษ เทรนเนอร์เทรนผมแฟชั่น กำหนดแฟชั่นผมตลอดฤดูกาล
 • เป็นนักเขียนกิตติมศักดิ์ของ นิตยสาร HairworldPlus+ นิตยสาร อันดับ 1 ของวงการเสริมสวย

ผลงาน

ผลงานด้านการประกวดชิงแชมป์ผม

1. ปี 1991 รางวัลชนะเลิศ ฟรีสไตล์หญิง แห่งประเทศไทย ของสมาคมเสริมสวยฯ
2. ปี 1992 รางวัลชนะเลิศ ฟรีสไตล์ชาย แห่งประเทศไทยของสมาคมศิลปะการแต่งผม ฯ
3. ปี 1993 รางวัลชนะเลิศ ฟรีสไตล์ชาย ภาคพื้นเอเชีย ประเทศฮ่องกง
4. ปี 1994 ตัวแทนประเทศไทยแข่งขันงานชิงแชมป์ผมโลกสมาคม C.A.T ปารีสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ผมตัดซอยฟรีสไตล์หญิงและรางวัลชนะเลิศผมไดร์เซท 15 นาที ฟรีสไตล์ชาย
5. ปี 1995 รางวัลชนะเลิศ ผมเกล้าราตรีแห่งประเทศไทย ของสมาคมเสริมสวยฯ
6. ปี 1996 รางวัลรองชนะเลิศฟรีสไตล์หญิง ผมซอยฟรีสไตล์ชาย International ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
7. ปี 1998 เทรนเนอร์นำทีมตัวแทนประเทศไทย (ประเภทผมหญิง) ไปแข่งขันชิงแชมป์ผมโลก ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
8. ปี 2000 ได้รับรางวัล The Winner Photo Contest 2000 เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น
9. ปี 2000 ได้รับรางวัล International Award (Cut & Colour) ของ L’Oreal Colour Trophy 2000
10. ปี 2000 เป็นตัวแทนประเทศไทยชิงแชมป์ผมโลกประเภททีมผมหญิงที่ เบอร์ลิน เยอรมนี

ผลงานด้านการเป็นกรรมการตัดสิน/คณะรับรอง/คณะทำงานมาตรฐานอาชีพ

1. ปี 2000 เป็นประธานอนุกรรมการ/กรรมการตัดสิน การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาแต่งผม ครั้งที่18 จนถึงปัจจุบัน (แต่งตั้งโดยกระทรวงแรงงาน)
2. ปี 2010 เป็นประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน (Chief Expert) สาขาแต่งผม ครั้งที่ 8 (แต่งตั้งโดยกระทรวงแรงงาน)
3. ปี 2011 กรรมการตัดสินการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับโลก (Worldskills) สาขาแต่งผม ครั้งที่ 41 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (แต่งตั้งโดยกระทรวงแรงงาน)
4. ปี 2012 เป็นประธานคณะอนุกรรมการเทคนิค/ประธานกรรมการตัดสิน การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 9 ที่กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (แต่งตั้งโดยกระทรวงแรงงาน)
5. ปี 2013 กรรมการตัดสินการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับโลก (Worldskills) สาขาแต่งผม ครั้งที่ 42 ณ เมืองไลพ์ซิก ประเทศเยอรมนี (แต่งตั้งโดยกระทรวงแรงงาน)
6. ปี 2015 กรรมการตัดสินการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับโลก (Worldskills) สาขาแต่งผม ครั้งที่ 45 ณ เมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล (แต่งตั้งโดยกระทรวงแรงงาน)
7. ปี 2016 กรรมการตัดสิน (Deputy Chief Expert) การแข่งขันฝีมือแรงงานระดับอาเซียน (Asean skills) สาขาแต่งผม ครั้งที่ 11 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (แต่งตั้งโดยกระทรวงแรงงาน)
8. ปี 2017 กรรมการตัดสินการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับโลก (Worldskills) สาขาแต่งผม ครั้งที่ 46 ณ เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับอามิเรตส์ (แต่งตั้งโดยกระทรวงแรงงาน)
9. ปี 2018 กรรมการตัดสินการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับอาเซียน (Asean skills) สาขาแต่งผม ครั้งที่ 12 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (แต่งตั้งโดยกระทรวงแรงงาน)
10. ปี 2019 กรรมการตัดสินการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับโลก (Worldskills) สาขาแต่งผม ครั้งที่47 ณ เมืองคาซาน ประเทศรัสเซีย (แต่งตั้งโดยกระทรวงแรงงาน)
11. ปี 2020กรรมการตัดสิน การแข่งขันฝีมือแรงงานระดับอาเซียน (Asean skills) สาขาแต่งผม ครั้งที่ 13 ณ ประเทศสิงคโปร์(แต่งตั้งโดยกระทรวงแรงงาน)

ผลงานด้านการจัดทำมาตรฐานอาชีพ

1. คณะอนุกรรมการฯจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชีพช่างผมสตรีระดับ 1 2 3 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
2. คณะรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาธุรกิจเสริมสวย อาชีพผมบุรุษ 1 2 3 4 (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องการมหาชน)) สำนักนายกรัฐมนตรี
มาตรฐานอาชีพ สาขาธุรกิจเสริมสวย อาชีพผมสตรี 1 2 3 4 (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องการมหาชน)) สำนักนายกรัฐมนตรี
3. ปี 2020 ประธานอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซี่ยนครั้งที่ 13 สาขาแต่งผม คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 10/2563
4. ปี 2020 ผู้เชี่ยวชาญ WORLDSKILLS ASEAN ครั้งที่ 13 สาขาแต่งผม ประเทศ สิงคโปร์

แขกรับเชิญ : อาจารย์ ดร.ทศพร นพวิชัย

 • ระดับมัธยมศึกษา :
  โรงเรียนเซนต์ดอมิก
 • ระดับปริญญาตรี :
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 2548
 • ระดับปริญญาโท :
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 2551
 • ระดับปริญญาเอก :
  ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชาการเมือง 2559
 • เกียรติบัตรอื่นๆ :
  จบการศึกษาด้านเสริมสวยจากโรงเรียนเสริมสวยเกศสยาม 2530
  สถาบัน Alan International Academy (Finishing School Course) London, UK 2531
  ViDal Sassoon (Academy Course) USA 2540

ประสบการณ์การทำงาน

 • ทํางานร้าน Scissors or’s King’s Road London 2540
 • เป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนเสริมสวยเกศสยาม 2534-2544
 • เจ้าของกิจการร้านทำผม Venus Hair Team 2544 – ปัจจุบัน
 • เป็นนักเขียนกิตติมศักดิ์ของ นิตยสาร HairworldPlus+ นิตยสาร อันดับ 1 ของวงการเสริมสวย
 • อุปนายกสมาคมคนที่ 1 สมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย 2562
 • อนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนภาคอาชีวศึกษา อ.กรอ.อศ กลุ่มอาชีพระยะสั้น (สุขภาพและความงาม) 2563

ผลงาน

รางวัลที่ได้รับ

 • แชมป์ผมรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ปี 2531
 • Winner Schwarzkopf Thailand Hairdressing Awards 1998
 • เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมโชว์ผลงานทรงผม Intercoffiure World Congress ที่นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 2560

แขกรับเชิญ : อาจารย์วณิช ฝูงวานิช 

 • ระดับมัธยมศึกษา :
  โรงเรียน สุรศักดิ์มนตรี
 • ระดับปริญญาตรี :
  มหาวิทยาลัย กรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์
 • เกียรติบัตรอื่นๆ :
  จบสถาบัน Vidal Sassoon Full Course ประเทศอังกฤษ ปี 1998

ประสบการณ์การทำงาน

 • ดำรงตำแหน่ง Trend Team ของ บริษัท Schwarzkopf หนึ่งในอาจารย์สอนให้กับบริษัท ระหว่างปี 2004-2015
 • ทำงานดำรงตำแหน่ง Technical ชวาร์สคอฟ ระหว่างปี 2001-2004
 • อาจารย์สอนพิเศษให้กลุ่มผู้ต้องขังหญิง ในโครงการ To B number 1 ของมูลนิธิทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาศิริวัฒนาพรรณวดี
 • อาจารย์พิเศษ Chalachol Acdamy สอน Course เทคนิคการตัดซอย Vidal Sassoon Way
 • เปิดร้าน Edd Vanich Hair Creative and Hair Spa

ผลงาน

 • Asia Hairdressing Award ปี 2001 (The Winner Young Artist Award )
 • Thailand Hairdressing Award ปี 2000(The Winner young Artist Award )
 • Thailand Hairdressing Award ปี 2006 (The Winner Men Hair Style)

แขกรับเชิญ : อาจารย์วรพันธ์  เลิศวิริยะประภา

 • ระดับมัธยมศึกษา :
  โรงเรียนพระนารายณ์ จ.ลพบุรี
 • ระดับปริญญาตรี :
  ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (สาขาสารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • การศึกษาด้านวิชาชีพ :
  จบการศึกษาด้านเสริมสวยโรงเรียนเสริมสวยเทพวรรณ 2534
  Competing To Win Course สถาบัน Pivot Point ปี 2005

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้บริหารโรงเรียนเสริมสวยเกศไพบูลย์ จ.ลพบุรี และ KesPaiboon Hair Salon
 • Trend Team Schwarzkopf Professional Thailand
 • ตัวแทนทีมช่างผมประเทศไทย ทำ Hair Show (Diversity show) งาน SAB Congress APAC 2019 Beijing, CHINA
 • อาจารย์สอนเทคนิคเกล้าผมให้กับ Ask Academy Schwarzkopf Singapore, Malaysia and Thailand
 • เป็นเทรนเนอร์ผู้เข้าแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศผมซอยหญิง APHCA เอเชียแปซิฟิค และรางวัลแกรนแชมป์เปี้ยนปี 2014
 • เป็นเทรนเนอร์ผู้เข้าแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศผมตัดซอยหญิง APHCA เอเชียแปซิฟิก ประเทศฟิลิฟปินส์ ปี 2009
 • ออกแบบทรงผม (Key Visual) งาน Hairworld Festival 2013
 • Hairstylist ในงาน Thailand Fashion Week 2004
 • เป็นส่วนหนึ่งของ L’oreal Professional Fame Team 2004
 • ออกแบบทรงผม และสอน Step by Step ในนิตยสาร Hairstyle
 • ออกแบบทรงผม และสอน Step by Step ในหนังสือผมเกล้า Hair Chignon
 • Hair Stylist ให้กับ BRIDE Magazine (เกล้าผมเจ้าสาว)
 • ออกแบบทรงผม และ Hairstylist นิตยสาร Maxi Review 2000
 • ร่วมทีมช่างผมไทย ทำผมผู้เข้าประกวด Miss Universe จัดในประเทศไทย ปี 1992

ผลงาน

 • Winner Ladies’ Cut and Style 8th (APHCA Hair Asia Pacific 2004) Colombo Sri Lanka
 • Best of The Nation 8th APHCA Hair Olympics Colombo Sri Lanka 2004
 • Grand Champion Pre Hair 2004 Olympics (Thailand)
 • ชนะเลิศแชมป์ผมซอยหญิงฟรีสไตล์ งานพรีแฮร์โอลิมปิค 2004 (ประเทศไทย)
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ผมเซ็ตราตรีงานพรีแฮร์โอลิมปิค 2004 (ประเทศไทย)
 • First Runner Up Ladies Creative Haircut & Style Hair Asia Pacific 2003 (Singapore)
 • Thailand Hairdressing Award 2002 (Commercial Style)
 • The Champion Of Thailand Hairdresser Award 2000
 • ชนะเลิศ ผมซอยหญิงฟรีสไตล์ ตัวแทนประเทศไทยแข่งขัน โอลิมปิก ปี 1993
 • แชมป์ผมเซท ปี 1992 สมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทย

Chapter 1 Introduction : How To Be A Hairdresser ปฐมบทแห่งการเป็นช่างทำผม

1
Preview : Chapter 1 Introduction : How To Be A Hairdresser ปฐมบทแห่งการเป็นช่างทำผม
 • Passion
 • ทัศนคติในการทำงาน (จริงใจ จริงจัง เจนชัด)
 • มารู้จักหลักกับ 3ก ประสบการณ์ วิชาการ จินตนาการ
2
Preview : Chapter 1 Introduction : How To Be A Hairdresser ปฐมบทแห่งการเป็นช่างทำผม
 • Passion
 • ทัศนคติในการทำงาน (จริงใจ จริงจัง เจนชัด)
 • มารู้จักหลักกับ 3ก ประสบการณ์ วิชาการ จินตนาการ
3
Chapter 1 : Passion, ทัศนคติในการทำงาน, รู้จักหลักกับ 3 จ และหลัก 3 ก
10.44 min.

Chapter 2 Basic Salon Equipment Requires to Get Started แนะนำอุปกรณ์ทำผมเบื้องต้น

1
Preview : Chapter 2 Basic Salon Equipment Requires to Get Started แนะนำอุปกรณ์ทำผมเบื้องต้น
 • แนะนำอุปกรณ์ในการทำผมต่างๆ
 • แนะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นภายในร้านทำผม
 • การเตรียม ผลิตภัณฑ์ต่างๆ หน้าร้าน
2
Chapter 2 : แนะนำอุปกรณ์ในการทำผมต่างๆ Part 1
15.08 min.
3
Chapter 2.1 : แนะนำอุปกรณ์ในการทำผมต่างๆ Part 2
13.23 min.
4
Chapter 2.2 : แนะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในร้าน และการเตรียมผลิตภัณฑ์ต่างๆ หน้าร้าน
8.36 min.

Chapter 2 Basic Salon Equipment Requires to Get Started แนะนำอุปกรณ์ทำผมเบื้องต้น

1
Preview : Chapter 2 Basic Salon Equipment Requires to Get Started แนะนำอุปกรณ์ทำผมเบื้องต้น
 • แนะนำอุปกรณ์ในการทำผมต่างๆ
 • แนะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นภายในร้านทำผม
 • การเตรียม ผลิตภัณฑ์ต่างๆ หน้าร้าน
2
Chapter 2 : แนะนำอุปกรณ์ในการทำผมต่างๆ Part 1
15.08 min.
3
Chapter 2.1 : แนะนำอุปกรณ์ในการทำผมต่างๆ Part 2
13.23 min.
4
Chapter 2.2 : แนะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในร้าน และการเตรียมผลิตภัณฑ์ต่างๆ หน้าร้าน
8.36 min.

Chapter 6 Shampooing Before & After Chemical Treatment สระและล้าง ก่อน-หลัง เพื่องานเคมี

1
Preview : Chapter 6 Shampooing Before & After Chemical Treatment สระและล้าง ก่อน-หลัง เพื่องานเคมี
 • การเตรียมตัวลูกค้าก่อนสระ เพื่อความเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ           
 • การหวีผมก่อนสระเพื่อความเรียบร้อย
 • การสระผมก่อน-หลังเพื่องานเคมี
 • การซับผมให้หมาดและห่อผมอย่างถูกวิธี
 • การหวีผมหลังสระ ให้เรียบร้อยพร้อมสำหรับขั้นต่อไป
 • การล้างระหว่างงานเคมี
 • นำอุปกรณ์งานเคมีออกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
 • การสระผมหลังงานเคมีเพื่อทำความสะอาด อย่างระมัดระวังและปลอดภัย
2
Chapter 6 : การเตรียมตัวลูกค้าก่อนสระ, การหวีผมก่อนสระ, การสระผมก่อน-หลังเพื่องานเคมี, การซับผมให้หมาดและห่อผมอย่างถูกวิธี, การหวีผมหลังสระ, การล้างระหว่างงานเคมีนำอุปกรณ์งานเคมีออก และการสระผมหลังงานเคมี
15.05 min.

Chapter 3 How to Give Service Advice to Clients ให้คำปรึกษาในการให้บริการ

1
Preview : Chapter 3 How to Give Service Advice to Clients ให้คำปรึกษาในการให้บริการ
 • การสอบถามความต้องการของลูกค้า
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำผม และออกแบบทรงผมให้กับลูกค้า
 • เขียนใบสั่งงานอย่างละเอียด เพื่อการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพ
2
Chapter 3 : การสอบถามความต้องการของลูกค้า,ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำผม และออกแบบทรงผมให้กับลูกค้า, เขียนใบสั่งงานอย่างละเอียด
4.18 min.

Chapter 4 How to Analyze Hair and Scalp วิเคราะห์เส้นผม โครงสร้างศีรษะและหนังศีรษะ

1
Preview : Chapter 4 How to Analyze Hair and Scalp วิเคราะห์เส้นผม โครงสร้างศีรษะและหนังศีรษะ
 • วิเคราะห์เส้นผมโครงสร้างศีรษะและหนังศีรษะของลูกค้าอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
 • วิเคราะห์บุคลิกภาพและอาชีพลูกค้าเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและตรงกับความต้องการ
2
Preview : Chapter 4 How to Analyze Hair and Scalp วิเคราะห์เส้นผม โครงสร้างศีรษะและหนังศีรษะ
 • วิเคราะห์เส้นผมโครงสร้างศีรษะและหนังศีรษะของลูกค้าอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
 • วิเคราะห์บุคลิกภาพและอาชีพลูกค้าเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและตรงกับความต้องการ
3
Chapter 4 : วิเคราะห์เส้นผมโครงสร้างศีรษะและหนังศีรษะของลูกค้าอย่างรอบคอบ, วิเคราะห์บุคลิกภาพและอาชีพลูกค้า, เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและตรงกับความต้องการ
12.33 min

Chapter 5 Shampooing Blow-Drying and Hair setting สระเพื่อไดร์ ตัด ซอย เซต

1
Preview : Chapter 5 Shampooing, Blow-Drying and Hair setting สระเพื่อไดร์ ตัด ซอย เซต
 • การเตรียมตัวลูกค้าก่อนสระ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ           
 • การหวีผมก่อนสระเพื่อความเรียบร้อย
 • การสระผมให้สะอาดและพร้อมสำหรับขั้นต่อไป    
 • การซับผมให้แห้งและห่อผมอย่างถูกวิธี    
 • การนวดผ่อนคลายให้ลูกค้ารู้สึกสบายกับการให้บริการ
 • การหวีผมหลังสระ ให้เรียบร้อยพร้อมสำหรับขั้นต่อไป
2
Chapter 5 : การเตรียมตัวลูกค้าก่อนสระ, การหวีผมก่อนสระ, การสระผมให้สะอาดและพร้อมสำหรับขั้นต่อไป, การซับผมให้แห้งและห่อผมอย่างถูกวิธี, การนวดผ่อนคลาย และการหวีผมหลังสระ
14.25 min.

Chapter 6 Shampooing Before & After Chemical Treatment สระและล้าง ก่อน-หลัง เพื่องานเคมี

1
Preview : Chapter 6 Shampooing Before & After Chemical Treatment สระและล้าง ก่อน-หลัง เพื่องานเคมี
 • การเตรียมตัวลูกค้าก่อนสระ เพื่อความเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ           
 • การหวีผมก่อนสระเพื่อความเรียบร้อย
 • การสระผมก่อน-หลังเพื่องานเคมี
 • การซับผมให้หมาดและห่อผมอย่างถูกวิธี
 • การหวีผมหลังสระ ให้เรียบร้อยพร้อมสำหรับขั้นต่อไป
 • การล้างระหว่างงานเคมี
 • นำอุปกรณ์งานเคมีออกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
 • การสระผมหลังงานเคมีเพื่อทำความสะอาด อย่างระมัดระวังและปลอดภัย
2
Chapter 6 : การเตรียมตัวลูกค้าก่อนสระ, การหวีผมก่อนสระ, การสระผมก่อน-หลังเพื่องานเคมี, การซับผมให้หมาดและห่อผมอย่างถูกวิธี, การหวีผมหลังสระ, การล้างระหว่างงานเคมีนำอุปกรณ์งานเคมีออก และการสระผมหลังงานเคมี
15.05 min.
เกี่ยวกับคอร์สเรียนคอร์สเรียน Basic Hair Salon หรือ พื้นฐานการทำผมในซาลอน สอนโดย ดร. สมศักดิ์ ชลาชล ช่างชื่อดังระดับแนวหน้าของเมืองไทย ผู้ที่มีประสบการณ์ในอาชีพช่างทำผมยาวนานกว่า 30 ปี นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย และเจ้าของร้านทำผมชื่อดังอย่างชลาชลที่มีสาขามากกว่า 22 สาขาทั่วประเทศไทย ซึ่งในคอร์สนี้ กูรูสมศักดิ์ พร้อมด้วย อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทำผมอีก 4 ท่านจากสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทยจะมาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคดีๆ และเคล็ดลับต่างๆ ให้คุณอย่างละเอียด ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่คุณต้องรู้ เพื่อการก้าวสู่อาชีพช่างทำผมมืออาชีพ และยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในครั้งนี้ไปสอบวัดระดับในสถาบันต่างๆได้อีกด้วย เริ่มตั้งแต่ทัศนคติ และแรงบันดาลใจในการทำงาน แนะนำอุปกรณ์ทำผมเบื้องต้นอย่างละเอียด ครบถ้วน การให้คำปรึกษากับลูกค้า การวิเคราะห์เส้นผม การสระผมแบบต่างๆ การไดร์ผม การม้วนและดัดผม การทำสีผม การตัดผม การเกล้าผม การบำรุงและดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ การดูแลร้านและอุปกรณ์ภายในร้าน ตลอดไปจนถึงการจัดทำทะเบียนประวัติลูกค้า พร้อมแขกรับเชิญพิเศษอีก 4 ท่าน นำโดย อาจารย์ดุสิตา ศุภผลา,อาจารย์ ดร.ทศพร นพวิชัย, อาจารย์วณิช ฝูงวานิช และอาจารย์วรพันธ์ เลิศวิริยะประภา โดยทุกท่านจะมาเผยเทคนิค เคล็ดลับ รวมถึงแชร์ประสบการณ์ในการทำงานอาชีพช่างทำผม ให้ผู้เรียนทุกคนเข้าใจอย่างละเอียด พลาดไม่ได้อย่างยิ่งสำหรับผู้สนใจอยากเริ่มต้นสู่การเป็นช่างทำผมมืออาชีพ รับประกันได้เลยว่าคุณจะได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจ เทคนิค และเคล็ดลับดีๆจากกูรู แบบที่คุณไม่เคยได้รับจากที่ไหนมาก่อนสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับในคอร์สนี้ รู้จักพื้นฐานของการเป็นช่างทำผมรู้จักการใช้อุปกรณ์ให้เหมาะกับลักษณะของเส้นผมและความยาวของเส้นผม รวมถึงวิธีการใช้อุปกรณ์รู้จักการทำงานตามขั้นตอนที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยรู้จักลักษณะโครงสร้างของศีรษะและหนังศีรษะ ชนิดของเส้นผม และการวิเคราะห์เส้นผมรู้จักวิธีการสระ-บำรุงดูแลหนังศีรษะในแบบต่างๆ รู้จักการไดร์ผมประเภทต่างๆรู้จักการม้วนผมด้วยลอนในขนาดต่างๆรู้จักท่าทางในการทำงานที่ถูกต้องและถูกตำแหน่งรู้จักการเกล้าผมเบื้องต้นรู้จักการตัดผมเบื้องต้นรู้จักการทำสีผมเบื้องต้นรู้จักการดัดผมเบื้องต้นรู้จักการยืดผมเบื้องต้นรู้จักการดูแลความสะอาดภายในร้านรู้จักการออกแบบฟอร์ม จัดทำ บันทึก และจัดเก็บประวัติของลูกค้ารู้จักการสอบวัดระดับมาตรฐานสากลในสถาบันต่างๆรู้จักการตรวจสอบและบำรุงวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทำผม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรู้จักการดูแลจัดเก็บผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์เครื่องมือทำผมคอร์สนี้เหมาะสำหรับ1. ผู้ที่สนใจอยากเรียนทำผมเบื้องต้นในทุกด้าน2. ผู้ที่มีพื้นฐานในการทำผม และต้องการเพิ่มเติมพื้นฐานให้แน่นขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตัดผม การม้วนดัดผม การเกล้าผม รวมถึงการทำสีผม3. ผู้ที่ต้องการต่อยอดความสามารถด้านการทำผมพื้นฐาน4. ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคในการเริ่มต้นเป็นช่างทำผมจากกูรูชื่อดัง อุปกรณ์จำเป็นในการเรียน 1.อุปกรณ์สำหรับเตรียมความพร้อมช่าง 1.1 เอี๊ยมกันเปื้อน  1.2 ถุงมือยาง  1.3 ผ้าขนหนู  1.4 ผ้าคลุมซอยผม 2.อุปกรณ์สำหรับการตัดผม 2.1 หวีซอย  2.2 กรรไกรตัด  ขนาด 5-6 นิ้ว  2.3 กรรไกรฟันปลา 3.อุปกรณ์ในการไดร์ผม 3.1 หวีอีโต้ สระผมหรือก่อนสระผม หวีเพื่อเคลียร์ผม หรือหลังสระผม  3.2 แปรงกระดูก สำหรับผมสั้น 3.3 แปรงเปียก สำหรับดึงโคนผม ประเภทผมความยาวตั้งแต่ต้นคอถึงผมยาว 3.4 แปรงกลม ไซส์เล็ก กลาง ใหญ่ 4.อุปกรณ์ในการดัดผม 4.1 แกนดัด เล็ก กลาง ใหญ่ (30-40 แกน) 4.2 กระดาษดัดผม ใช้ควบคู่กับแกนดัด 4.3 น้ำยาดัด5.อุปกรณ์ในการทำสีผม 5.1 ถ้วยสีผม เลือกสีดำ ดูแลรักษาง่าย 5.2 แปรงทาสีผม เลือกสีดำ ดูแลรักษาง่าย6.อุปกรณ์ในการดัด ยืด 6.1 ถ้วยสีผม เลือกสีดำ ดูแลรักษาง่าย 6.2 แปรงทาสีผม เลือกสีดำ ดูแลรักษาง่าย7.อุปกรณ์ในการเซ็ทผม 7.1 โรลม้วน แบบโรลเรียบ คละไซส์ 7.2 กิ๊บปากเป็ด ตัวขนาดเล็ก 7.3 ตาข่ายคลุม  7.4 ฟองน้ำครอบใบหู 8.อุปกรณ์ในการเกล้าผม 8.1 หวียี   8.2 หวีหาง  8.3 แปรงสาง 9.อุปกรณ์และเครื่องมือไฟฟ้าต่างๆ 9.1 ไดร์เป่าผม 2,000 - 2,500 วัตต์ 9.2 ที่หนีบผมตรง  9.3 ที่ม้วนผม มีตั้งแต่ขนาด 19 -25 มม. 

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Get course
Enrolled: 7 students
Duration: 1ชั่วโมง 35 นาที
Lectures: 22
Video: 8
Level: Beginner

Archive

Basic Hair Salon – พื้นฐานการทำผมในซาลอน Part 1
Price:
5,500฿ 1,100฿