Course sections

Chapter 1 : Intro to Fashion Photography ทำความรู้จักกับอาชีพช่างภาพและประวัติศาสตร์การถ่ายภาพ

Preview Chapter 1 : Intro to Fashion Photography ทำความรู้จักกับอาชีพช่างภาพและประวัติศาสตร์การถ่ายภาพ